Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ping
99
161,524,723 gold
2
Nam_GaRung_
110
156,431,046 gold
3
Minhle
101
129,625,827 gold
4
ThanGio_5
104
108,078,849 gold
5
.
1
74,223,145 gold
6
HP_TatNang__
101
73,303,442 gold
7
ThanGio_4
104
69,797,335 gold
8
HpSmile
99
60,002,468 gold
9
ThanGio_7
103
52,862,805 gold
10
FVR_4
103
52,127,577 gold